മാഹിൻ
04 Jul 20

ഫയർമാൻ സിലബസിൽ ഹിസ്റ്ററി ഇല്ലല്ലോ.. എല്ലാ ടൈപ്പ് ഹോസ്റ്ററി ഉം അതിൽ ഉൾപ്പെടുമോ ..
മദ്ധ്യ കാല ചരിത്രം , ആധുനിക ഇന്ത്യ ചരിത്രം, INC , ഗവർണ്ണർ ജനറൽ, വൈസ്രോയി ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ?

Replies to this post

S
Sree

PSC question pattern are changing. So every bit of information is valuable.

0