ശ്രീകുമാർ
06 Jul 18 9:43 PM

ഡിഗ്രി ലെവൽ ചോദ്യങ്ങൾ നിലവാരം പുലർത്തുന്നില്ല.. സിലബസ് ആസ്പദമാക്കുന്നില്ല

Replies to this post

S
Sujitha

Correct

0