രാഗേഷ്
19 Sep 18 10:13 AM

ഞാൻ ഡിപ്ലോമ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാസ് ആയ ആൾ ആണ്. എനിക്ക് എന്തിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം

Replies to this post