എന്താണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് നവീകരണം? ചരിത്രം, മാർട്ടിൻ ലൂഥർ, ജോൺ കാൽവിൻ

മതനവീകരണത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ പാശ്ചാത്യ ക്രിസ്തീയ സഭയില്‍ ഉണ്ടായ പരിണാമങ്ങൾ ആണ് നവീകരണം അഥവാ Reformation എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. "നവോഥാനത്തിന്റെ ശിശു" എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാം....

Read more

എന്താണ് ജലചംക്രമണം? (Water Cycle) പ്രവർത്തനം, സവിശേഷതകൾ

ഭൗമോപരിതലത്തിലെ ജലം സൂര്യതാപമേറ്റ് നീരാവിയായി അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് തണുത്തുറഞ്ഞു മേഘങ്ങളായി പിന്നീട് മഴയുടെ രൂപത്തിൽ ഭൂമിയിലേക്കും. ഒന്ന് തിരിഞ്ഞാൽ കാണാം പ്രമാണങ്ങള്‍ പോലും ജീവന്റെ...

Read more